Akty prawne

Regulamin organizacyjny UP(2018)

Statut UP (2019)

Ustawa 2.0 – Konstytucja dla Nauki

Rozporządzenie MNiSW z 22.02.2019 w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Ewaluacja jakości działalności naukowej – przewodnik (7.03.2019)

Klasyfikacja działalności naukowej zgodna z ustawą 2.0

Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe i artystyczne zgodna z ustawą 2.0 (20.09.2018)

Rozporządzenie POLON (6.03.2019)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 1. 04. 2019 r. w sprawie stypendiów dla studentów i wybitnych młodych naukowców

Komunikat MNiSW z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

Komunikat MNiSW z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania

Rozporządzenie MNiSWz dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową