Biuro Nauki

Biuro Nauki

Biuro Nauki prowadzi sprawy związane z rozwojem naukowym kadry badawczej i badawczo-dydaktycznej (urlopy naukowe, staże naukowe w ośrodkach krajowych) oraz organizacją badań naukowych i innych przedsięwzięć związanych z działalnością naukową w Uczelni. Biuro zajmuje się doradztwem w zakresie możliwości ubiegania się przez pracowników naukowych i doktorantów Uniwersytetu o środki finansowe na realizację badań naukowych i działalność upowszechniającą naukę. Zapewnia wsparcie w pozyskiwaniu, uruchamianiu, wydatkowaniu i rozliczaniu środków finansowych w tym zakresie


Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Uniwersytetu Pedagogicznego (zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-111/2020 z dnia 28.12.2020 r.). Do zadań Biura Nauki należy w szczególności:

1. koordynacja działalności naukowo-badawczej jednostek organizacyjnych, finansowanej ze środków Uczelni, wydzielonych z subwencji na realizację badań naukowych;

2. obsługa administracyjna i nadzór nad realizacją badań finansowanych z subwencji;

3. koordynacja procesu ewaluacji jakości działalności naukowej;

4. gromadzenie i ewidencjonowanie w systemie POL-on oświadczeń pracowników dotyczących działalności naukowej;

5. poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania projektów badawczych i upowszechniających naukę oraz prowadzenie w tym zakresie działań informacyjnych, organizowanie indywidualnych konsultacji i szkoleń;

6. wsparcie formalne kierowników projektów w opracowywaniu wniosków oraz udział w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji warunkującej złożenie wniosku o finansowanie;

7. weryfikacja formalna wniosków o finansowanie projektów;

8. pomoc na etapie podpisywania umów, w tym udział w przygotowaniu dokumentacji warunkującej otrzymanie finansowania;

9. wsparcie formalne kierowników w zakresie bieżącej realizacji projektów;

10. monitorowanie realizacji projektów;

11. opiniowanie zgodności zgłaszanych zmian do projektów z warunkami umowy o finansowanie oraz zasadami kwalifikowalności wydatków;

12. weryfikacja formalna sprawozdań z realizacji projektów;

13. koordynacja działań w zakresie ochrony patentowej wyników badań naukowych, od zgłoszenia wniosku przez pracownika do zakończenia procesu postępowania;

14. nadzór nad terminowością wnoszenia opłat za okresy ochronne;

15. obsługa organizacyjna i administracyjna posiedzeń Senackiej Komisji ds. Nauki;

16. prowadzenie spraw związanych z urlopami, stażami i stypendiami naukowymi;

17. obsługa organizacyjna i administracyjna posiedzeń Rektorskiej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych;

18. prowadzenie spraw związanych z finansowaniem specjalnych urządzeń badawczych oraz inwestycji w zakresie rozbudowy aparatury naukowo-badawczej;

19. przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących działalności naukowej;

20. przygotowywanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw dla instytucji państwowych i władz uczelni;

21. prowadzenie ewidencji umów cywilno-prawnych zawieranych w ramach realizowanych projektów badawczych i upowszechniających;

22. wprowadzanie do systemu POL-on danych z zakresu prowadzonych spraw;

23. administrowanie stroną internetową Biura Nauki