Biuro Nauki

Biuro Nauki

Biuro Nauki prowadzi sprawy związane z rozwojem kadry naukowej oraz organizacją badań naukowych. Zajmuje się pozyskiwaniem, uruchamianiem, wydatkowaniem i rozliczaniem środków na działalność naukowo-badawczą finansowaną ze źródeł krajowych i zagranicznych, koordynacją procesu parametryzacji oraz promowaniem wyników badań naukowych.

 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Uniwersytetu Pedagogicznego (zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-43/2018 z dnia 27.09.2018 r.)

Do zadań Biura Nauki należy w szczególności:

1.       obsługa administracyjna, w tym ewidencja bieżących wydatków z podziałem na źródła finansowania w ramach dotacji na działalność statutową tj.:

1)    dotacji na utrzymanie potencjału badawczego, badania naukowe lub prace rozwojowe
i zadania z nimi związane służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich;

2)    utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych  – SPUB,  specjalnych urządzeń badawczych
z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym Wirtualnej Biblioteki Nauki oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych;

3)    zakup lub wytworzenie aparatury naukowo badawczej związanej z realizacją badań naukowych;

4)    współpracę naukową krajową niezbędną do realizacji badań;

5)    zadania związane z zapewnieniem warunków udziału niepełnosprawnych naukowców
i uczestników  studiów doktoranckich w realizacji badań naukowych i prac rozwojowych;

6)    działalność jednostek naukowych w zakresie upowszechniania nauki;

7)    koordynacja procesu ochrony własności intelektualnej w Uczelni;

2.      obsługa projektów badawczych finansowanych przez polskie instytucje, w tym :

1)    Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

2)    Narodowe Centrum Nauki;

3)    Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;

4)    Fundacje;

5)    inne instytucje krajowe i  zagraniczne działające w Polsce poprzez swoje przedstawicielstwa, wspierające rozwój nauki;

3.    koordynacja składania wniosków jednostek naukowych o przyznanie wszystkich rodzajów dotacji na działalność statutową;

4.    w zakresie dokształcania kadry, prowadzenie spraw dotyczących:

1)    przyznania pracownikom Uczelni stypendiów doktorskich

2)    przyznania stypendiów MNiSW dla wybitnych naukowców;

3)    przyznania stypendiów doktorskich NCN;

4)    przyznania stypendiów fundacji i innych krajowych instytucji wspierających rozwój nauki:

5)    przyznania urlopów naukowych;

6)    prowadzenia albumów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz organizacja uroczystych promocji doktorskich i habilitacyjnych;

7)    obsługa administracyjna Senackiej Komisji ds. Nauki;

5.    w zakresie ochrony dóbr intelektualnych, prowadzenie spraw formalnych związanych  z ochroną patentową pracowników Uczelni od momentu zgłoszenia  przez pracownika do zakończenia procesu postępowania, a  w przypadku uzyskania patentu, wzoru użytkowego, nadzór nad procesem wnoszenia opłat za okresy ochronne;

6.    wprowadzenie, w obowiązujących terminach, danych określonych w zewnętrznych i uczelnianych aktach prawnych do Sytemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on;

7.    opracowywanie regulaminów, zarządzeń, zasad, wytycznych oraz przygotowywanie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw dla organów państwowych, władz Uczelni oraz innych uprawnionych instytucji.