Dział Nauki – Biuro Badań i Projektów

Działalność naukowa

Na podstawie z art. 23 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2020, poz. 85), § 16 ust. 5 Statutu Uczelni, oraz zgodnie z Uchwałą Senatu nr 2/16.12.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w Uczelni został wprowadzony regulamin przyznawania, wydatkowania i rozliczania środków finansowych z funduszu badawczego dyscyplin oraz funduszu doktorskiego.

Zarządzenie Nr R/Z.0201-29/2020 – Regulamin przyznawania, wydatkowania i rozliczania środków finansowych z funduszu badawczego dyscyplin oraz funduszu doktorskiego.

W Uniwersytecie Pedagogicznym w ramach funduszu badawczego dyscyplin oraz funduszu doktorskiego można finansować:

  1. projekty badawcze Uczelni realizowane przez pracowników (PBU), o których mowa w rozdziale II regulaminu,
  2. inne przedsięwzięcia naukowe pracowników, które nie mogą zostać sfinansowane w ramach projektów badawczych (PN), o których mowa w rozdziale III regulaminu,
  3. projekty badawcze realizowane przez doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem akademickim 2019/2020 (PBD), o których mowa w rozdziale V regulaminu,
  4. rezerwę, o której mowa w rozdziale IV regulaminu (w ramach rezerwy możliwe jest dofinansowanie nieprzewidzianych wydatków w realizowanym projekcie).

Zgodnie z regulaminem dysponentami środków finansowych z funduszu są:

  1. Dziekan w porozumieniu z prezydium dziedziny –w przypadku dyscyplin podlegających Dziekanowi
  2. Prorektor ds. Nauki –w przypadku dyscyplin niepodlegających Dziekanowi

 Dziekani Wydziałów, Przewodniczący Rad Dyscyplin i Pełnomocnicy Rektora ds. Dyscyplin

Projekty badawcze i przedsięwzięcia naukowe realizowane są w poszczególnych Instytutach Uniwersytetu Pedagogicznego, w podziale dyscypliny naukowe. Lista zadań znajduje się w zakładce Projekty badawcze pracowników UP i doktorantów oraz przedsięwzięcia naukowe UP

Zarządzenie R/Z.0201-86/2020 – Oświadczenia niezbędne do przeprowadzania ewaluacji jakości działalności naukowej