Działalność statutowa

Podstawowa działalność naukowo-badawcza Uczelni, tj. działalność statutowa, finansowana jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z ustawą o finansowaniu nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Ogólne zasady wykorzystania środków z działalności statutowej i sposób ich przyznawania określają stosowne rozporządzenia Rady Ministrów  –  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r.  oraz  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 lipca 2017 r.)

Jednostki naukowe Uczelni mogą starać się o dotację na:

  • utrzymanie potencjału badawczego,
  • finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
  • finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem specjalnego urządzenia badawczego

W ramach Działalności Statutowej w 2018 r. realizowanych jest 246 zadań obejmujących ok. 700 różnych tematów badawczych .

Na Wydziale Humanistycznym prowadzone są badania w  następujących dyscyplinach: historia, ekonomia, etyka, filozofia, nauki o polityce, socjologia (realizowane również we współpracy z uczonymi z wielu ośrodków akademickich w Europie).

Wydział Pedagogiczny koncentruje badania naukowe wokół szeroko rozumianych zagadnień pedagogicznych. Obszerny program badawczy obejmuje między innymi zagadnienia pedagogiki ogólnej i porównawczej, teorii wychowania, pedagogiki społecznej, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz specjalnej.

Badania naukowe na Wydziale Geograficzno-Biologicznym obejmują następujące zagadnienia: geomorfologii, geologii, hydrologii, geografii ekonomicznej, geografii społecznej, przedsiębiorczości, gospodarki przestrzennej, ochrony i kształtowania środowiska geograficznego, turystyki oraz dydaktyki geografii, przyrody i przedsiębiorczości, a także botaniki, fizjologii roślin, fizjologii zwierząt, ekologii, badań łowieckich, parazytologii, genetyki, cytologii, zoologii oraz dydaktyki biologii, chemii i biochemii.

Na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym badania naukowe prowadzone są w Instytucie Matematyki (równania i nierówności funkcyjne, równania różniczkowe, logika matematyczna, stochastyka, zastosowania matematyki, dydaktyka matematyki), w Instytucie Fizyki (astronomia, fizyka dielektryków, fizyka powierzchni, fizyka teoretyczna, zastosowania fizyki, dydaktyka fizyki), w Instytucie Techniki (inżynieria materiałowa, mechatronika, ochrona środowiska, dydaktyka techniki) oraz w Katedrze Informatyki i Metod Komputerowych (metody obliczeniowe w fizyce, metody rozpoznawania obrazów, technologia informacyjna w nauczaniu).

Pracownicy Wydziału Sztuki  prowadzą działalność badawczą w następującym zakresie: historia sztuki, teoria sztuki i kultury oraz w pedagogice nauczania sztuki.

Zadania badawcze realizowane przez na poszczególnych Wydziałach Uniwersytetu Pedagogicznego. Lista zadań znajduje się w zakładce Zadania badawcze w ramach badań statutowych