Przejdź do treści

Płatne urlopy naukowe

Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu:

1. posiadającemu co najmniej stopień doktora, w okresie 7 lat zatrudnienia w danej uczelni płatnych urlopów naukowych w łącznym wymiarze nieprzekraczającym roku w celu przeprowadzenia badań.

W celu uzyskania płatnego urlopu naukowego należy złożyć komplet dokumentów:

 • wniosek do Prorektora ds. Nauki uzasadniający jego konieczność (wykazujący, że prowadzenie zajęć dydaktycznych zakłóca realizację planowanych badań);
 • harmonogram planowanych badań;
 • lista publikacji z ostatnich 5 lat;
 • opinia Rady Instytutu;
 • opinia Rady Dyscypliny;
 • (inne dokumenty uzasadniające cel i potrzebę udzielenia płatnego urlopu naukowego).

 

2. przygotowującemu rozprawę doktorską płatnego urlopu naukowego w wymiarze nieprzekraczającym 3 miesięcy, w tym celu należy złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek do Prorektora ds. Nauki zawierający: temat rozprawy doktorskiej, datę otwarcia przewodu doktorskiego, informację o promotorze
 • zaświadczenie o otwarciu przewodu doktorskiego w jednostce;
 • opis dorobku naukowego:
   • udział w konferencjach i stażach naukowych krajowych i zagranicznych;
   • lista publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych;
   • inne osiągnięcia naukowe;
 • opinia promotora na temat postępów przygotowania rozprawy;
 • opinia Rady Instytutu;
 • opinia Rady Dyscypliny;

 

3. płatnego urlopu w celu odbycia za granicą kształcenia, stażu naukowego albo  dydaktycznego, uczestnictwa w konferencji albo uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy o współpracy naukowej.

 

4. płatnego urlopu w celu uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z Centrum Łukasiewicz lub instytutem Sieci Łukasiewicz.

Dokumenty wymagane w przypadku urlopów z pkt.  3 oraz 4 pokrywają się z pkt. 1.