Numer projektu

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Realizacja

Konkurs/Finansowanie

Środki finansowe ogółem (PLN)

2020/37/N/HS1/01989 Interpretując Euklidesa mgr Anna Petiurenko 2021-2024 PRELUDIUM; edycja 19 NCN 100 800
2020/37/N/HS6/00779 Kryteria definicyjne a leksykalna taksonomia emocji mgr Krystian Dariusz Macheta 2021-2024 PRELUDIUM; edycja 19 NCN 207 919
2020/04/X/ST10/01915 Zastosowanie minerałów ciężkich w badaniach osadów lessopodobnych Kotliny Orawskiej (Karpaty Zachodnie) dr Dorota Chmielowska 2020-2021 MINIATURA; edycja 4 NCN 33 908
2020/04/X/HS6/00422 Związek cech osobowościowo-motywacyjnych z efektywnością uczenia się osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – badanie pilotażowe dr Michał Gacek 2020-2021 MINIATURA; edycja 4 NCN 30 800
2020/04/X/NZ1/00364 Biochemiczno/biofizyczne mechanizamy działania brassinosteroidów na membrany komórek roślin w warunkach stersu temperaturowego – badania w układach modelowych dr hab. Elżbieta Rudolphi-Szydło 2020-2021 MINIATURA; edycja 4 NCN 48 840
2019/35/B/ST10/00129 Czynniki wpływajace na abiotyczną i biologiczną erozję ołowianej amunicji w środowisku dr hab., prof. UP Łukasz Binkowski 2020-2022 OPUS 18, NCN 612 600
2020/04/X/HS6/00347 Neuronalne i behawioralne korelaty procesu czytania osób głuchych – natywnych użytkowników polskiego języka migowego dr Justyna Kotowicz 2020-2021 MINIATURA 4, NCN 15 400
2020/04/X/HS6/00305 Od empatii do zachowań prospołecznych we wczesnym dzieciństwie – adaptacja narzędzi. dr Agnieszka Lasota 2020-2022 MINIATURA 4, NCN 28 507
2020/04/X/HS4/00506 Ochrona wierzycieli spółek o znikomym kapitale podstawowym. Studium porównawcze prawa polskiego i wybranych europejskich porządków prawnych dr Marcin Mazgaj 2020-2023 MINIATURA 4, NCN 18 150
2020/04/X/HS4/00085 Zaawansowane metody inteligentnego zarządzania danymi w systemach rozproszonych dr inż. Urszula Ogiela 2020-2024 MINIATURA 4, NCN 20 515
2019/33/B/HS5/00353 Ewolucja budżetu obywatelskiego w Polsce – w kierunku deliberacji czy plebiscytu? prof. dr hab. Jacek Sroka 2020-2022 OPUS 17, NCN 351 820
0170/NPRH8/H22/87/2019 Czynniki wpływajace na abiotyczną i biologiczną erozję ołowianej amunicji w środowisku dr hab. prof. UP Antoni Szwed 2020-2024 MNISW NPRH 8 295 022
2019/03/X/ST5/00195 Wpływ metody spiekania HPHT/SPS na strukturę i właściwości stopów niklowo-aluminiowych dr Paweł Czesław Hyjek 2019-2021 MINIATURA; edycja 3 NCN 49 500
2019/35/B/ST1/00723 Arytmetyczne i geometryczne podejście do asymptotycznych niezmienników w algebrze i geometrii algebraicznej prof. dr hab. Tomasz Szemberg 2020-2023 Opus, edycja 18 NCN 324 000
2019/03/X/NZ8/00718 Wpływ inwazji niecierpka gruczołowatego (Impatiens glandulifera) na transmisję pasożyta Nosema bombi u trzmieli dr Elżbieta Rożej-Pabijan 2019-2021 MINIATURA; edycja 3 NCN 49896
2019/03/X/NZ1/00305 Ocena cytotoksyczności nanocząstek srebra stabilizowanych wybranymi antyoksydantami względem komórek czerniaka dr hab. Anna Maria Barbasz 2019-2021 MINIATURA; edycja 3 NCN 47685
2019/03/X/NZ9/01191 Modyfikacje aparatu fotosyntetycznego towarzyszące wycofaniu stresu
zasolenia u Mesembryanthemum crystallinum realizującej przejściowy
metabolizm C3/CAM
dr Michał Tadeusz Nosek 2019-2021 MINIATURA; edycja 3 NCN 37444
2019/03/X/HS6/01263 Wychwiania ciała jako korelat reakcji na niespójności w sztuce
współczesnej.
dr Joanna Jolanta Ganczarek 2019-2021 MINIATURA; edycja 3 NCN 18411
2019/03/X/HS5/01313 Polityczne i strategiczne uwarunkowania militaryzacji przestrzeni kosmicznej – perspektywa amerykańska dr Rafał Franciszek Kopeć 2019-2021 MINIATURA; edycja 3 NCN 33386
2019/33/N/HS1/02045 Bernard Bolzano i nauki kognitywne mgr Marlena Fila 2020-2023 Preludium, edycja 17 115 360
W/VI/117/SZ/48/2019 Potrzeby egzystencjalne osób starszych zamieszkujących Kraków dr Katarzyna Jagielska,
dr hab Joanna M.Łukasik, prof. UP,
dr hab Norbert G. Pikuła, prof. UP
2019-2021 Urząd Miasta Krakowa 0
2018/31/N/HS6/03976 Diagnoza kompetencji merytorycznych i dydaktycznych nauczycieli podejmujących studia podyplomowe kwalifikujące donauczaniamatematyki jako kolejnego przedmiotu mgr Barbara Pieronkiewicz 2019-2022 Preludium, edycja 16                      NCN 161 360
2018/31/N/ST1/02101 Konfiguracje prostych i ich własności algebraiczne i geometryczne mgr Jakub Kabat 2019-2022 Preludium, edycja 16                      NCN 73 600
2018/31/B/NZ7/03238 Terapia personalizowana – projekt i weryfikacja technologii optymalizacji i wytwarzania doustnych postaci leku o modyfikowanym uwalnianiu, z wykorzystaniem druku 3D, inteligencji obliczeniowej, oraz mechanistycznego modelowania farmakokinetycznego Lider projektu: Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński, kierownik: dr hab. Sebastian Polak.
Kierownikiem projektu ze strony UP jest dr hab. inż. Piotr Kulinowski
2019-2023 Opus, edycja 16
NCN
2 445 000
2018/31/B/ST8/01594 Analiza zmian mikrostrukturalnych zachodzących podczas zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału (FSW) stopów magnezu oraz stopów magnezu ze stopami aluminium i ich wpływ na własnosci mechaniczne połączeń Lider projektu: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, kierownik: prof. dr hab. inż. Stanisław Dymek.
Kierownikiem projektu ze strony UP jest dr hab. inż. Krzysztof Mroczka
2019-2022 Opus, edycja 16
NCN
875 000
2018/31/B/HS1/03896 Nieskończoność i nieskończenie małe dr hab. Piotr Błaszczyk 2019-2022 Opus, edycja 16
NCN
243 600
2016/23/D/ST8/00014 Nowa klasa materiałów przeźroczystej ceramiki dr Andrzej Kruk 2017 -2021 Sonata, edycja 12
NCN
409 105
2016/23/B/HS4/00616 Nowe klasy kognitywnych systemów zarządzania usługami i współdzielenia danych w Cloud Computingu dr hab. Lidia Ogiela, prof. UP 2017-2022 Opus, edycja 12                         NCN 344 300
2018/29/N/ST3/00705 Nematyczność elektronowa w nadprzewodnikach żelazowych badana spektroskopią Moessbauera mgr Kamila Komędera 2019-2022 Preludium, edycja 15                      NCN 204 600
2018/29/N/HS3/00711 Ludność miasta Wieliczki w latach 1591-1788. Studium historyczno-demograficzne protoindustrialnego miasta górniczego mgr Jakub Pieczara 2019-2022 Preludium, edycja 15                      NCN 96 110
2018/30/M/ST1/00148 Rozmaitości i ideały jednorodne z symetriami prof.Tomasz Szemberg 2019-2021 Harmonia, edycja 10                     NCN 259 000
2018/30/M/HS3/00153 Obraz Polski w świetle belgijskich raportów dyplomatycznych i publicystyki (1940-1989) prof. Józef Łaptos 2019-2022 Harmonia, edycja 10                     NCN 324 304
2018/02/X/ST5/03189 Opracowanie innowacyjnej technologii otrzymywania polikrystalicznego tytanianu bizmutowo-potasowego K0.5Bi0.5TiO3 o wysokiej gęstości. dr inż. Piotr Artur Czaja 2019-2020 MINIATURA; edycja 2
NCN
40 040
2018/02/X/HS5/02912 Międzynarodowa krytyka realizmu prawnego Alfa Rossa w świetle źródeł dr Urszula Anna Kosielińska-Grabowska 2019-2020 MINIATURA; edycja 2
NCN
17 850
2018/02/X/HS3/03020 Relacje ziemiaństwa polskiego i ziemiaństwa rosyjskiego w życiu codziennym w latach 1864-1917 na Ziemiach Zabranych dr Wiktoria Kudela-Świątek 2019-2020 MINIATURA; edycja 2
NCN
47 790
2018/29/B/HS4/00847 Analiza popytu na absolwentów studiów z dziedziny nauk o Ziemi w Polsce i wybranych krajach dr hab. Danuta Halina Piróg 2019-2022 OPUS; edycja 15
NCN
398 224
2018/02/X/ST1/00313 Równania Fredholma i Daugaveta w geometrii przestrzeni Banacha dr Paweł Lucjan Wójcik 2019-2020 MINIATURA; edycja 2
NCN
5 500
ERANet-LAC/3/SELI/1/2019 Smart Ecosystem for Learning and Inclusion / Mądre Ekosystemy dla Uczenia się i Inkluzji dr Łukasz Tomczyk 2019-2020 ERANet – LAC;
NCBR
298 076,48
2018/02/X/ST1/00519 Algebraiczne i geometryczne własności konfiguracji typu Fermata dr Justyna Anna Szpond 2018-2019 MINIATURA; edycja 2
NCN
16 500
2018-14 Literatura a polityka
Lider projektu: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Kierownik:
dr Tomasz Adam Szybisty
2018-2019 Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki 30 113
DIALOG 0255/2018 GIS w historii. Możliwości wykorzystania i popularyzacji współczesnych narzędzi geoinformatycznych w naukach humanistycznych na przykładzie czynu zbrojnego cichociemnych
dr Agnieszka Polończyk
2018-2021 DIALOG
MNiSW
232 328
2018/02/X/HS5/01473 Stronniczość polityczna w mediach – doskonalenie metod badań zawartości i wpływu mediów dr Rafał Piotr Klepka 2018-2019 MINIATURA; edycja 2
NCN
8 014
2018/02/X/HS5/01463 Transgraniczne sprawy rodzinne pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. Brexit i co dalej? dr Anna Aleksandra Juryk 2018-2019 MINIATURA; edycja 2
NCN
32 488
2018/02/X/HS3/00650 Analiza aktywności politycznej posłanek w organach ustawodawczych PRL 1944/45-1989 dr Edyta Monika Chrobaczyńska-Plucińska 2018-2019 MINIATURA; edycja 2
NCN
15 028
2018/28/C/ST1/00339 Dodatniość wiązek liniowych na powierzchniach algebraicznych dr Łucja Farnik 2018-2022 SONATINA, edycja 2
NCN
567 492
2018/02/X/ST4/00295 Stosunki izotopowe w identyfikacji źródła zatrucia zwierząt ołowiem dr hab. Łukasz Jakub Binkowski 2018-2019 MINIATURA; edycja 2
NCN
46 183
2017/26/E/ST9/00703 Demistyfikacja gorących podkarłów typu B z użyciem danych satelitarnych KEPLER, TESS oraz GAIA. dr hab. Andrzej Sławomir Baran 2018-2022 SONATA BIS; edycja 7
NCN
1 918 600
2017/25/B/ST9/02218 Ewolucja i pas niestabilności gorących podkarłów w dwóch starych gromadach otwartych dr hab. Andrzej Sławomir Baran 2018-2022 OPUS; edycja 13
NCN
622 780
1669/MOB/V/2017/0 Znaczenie dwujęzyczności migowo-mówionej dla funkcjonowania poznawczego słyszących dzieci mających głuchych rodziców dr Justyna Janina Kotowicz 2018-2019 Mobilność Plus; edycja 5 MNiSW 161 000
2017/25/B/ST9/00879 Analiza rejonu niskich częstości transformaty Fouriera krzywych jasności gwiazd z sondy Kepler. dr hab. Jerzy Henryk Krzesiński 2018-2022 OPUS; edycja 13
NCN
357 614
2017/25/B/HS4/02261 Zróżnicowanie struktur i procesów demograficznych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w Polsce dr hab. Sławomir Ignacy Kurek 2018-2020 OPUS; edycja 13
NCN
181 300
2017/01/X/NZ8/01805 Zmiany w różnorodności i składzie gatunkowym zbiorowisk nadmorskich wydm szarych w wyniku inwazji Rosa rugosa Thunb. powiązanie właściwości gleby ze strukturą funkcjonalną roślinności. dr Marcin Wiktor Woch 2018-2019 MINIATURA; edycja 1
NCN
43 332
2017/24/C/HS1/00158 Semantyka zmodyfikowanych predykatów dr Olga Poller 2017-2021 SONATINA; edycja 1
NCN
615 378
0348/NPRH5/H22/84/2017 O racji stanu. Edycja krytyczna pism politycznych Giovanniego Botera (1544-1617). Della ragion di stato libri dieci , Venetia M.D.L.XXXIX dr hab. Stefan Jan Bielański 2017-2019 konkurs 84
NPRH
158 840
370046 Przestrzenno-kulturowy wymiar poziomu życia. Przykład społeczności jukatańskich Majów dr Anna Maria Winiarczyk-Raźniak 2017-2018 MINIATURA; edycja 1
NCN
35 560
2017/01/X/ST10/00525 Geneza i skład chemiczny osadów biogeniczno-węglanowych budujących torfowisko źródliskowe w okolicy Buska-Zdrój (Niecka Nidziańska) dr Daniel Okupny 2017-2018 MINIATURA; edycja 1
NCN
49 405
2017/01/X/ST10/00060 Rozpoznanie występowania i genezy osuwisk na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego w oparciu o skaning laserowy, badania geofizyczne i kartowanie geomorfologiczne dr Paweł Kroh 2017-2018 MINIATURA; edycja 1
NCN
49 045
2016/23/D/HS5/00902 Pierwsze pokolenia wolności. Państwo, patriotyzm, demokracja w świadomości młodzieży (studenckiej) w Polsce i na Ukrainie – analiza porównawcza dr hab. Radosław Jan Marzęcki 2017-2020 SONATA; edycja 12
NCN
125 255
2016/23/N/ST1/01363 Arytmetyka i geometria przestrzeni parametrów dla pewnych konfiguracji prostych dr Magdalena Jadwiga Lampa-Baczyńska 2017-2020 PRELUDIUM; edycja 12
NCN
63 800
2016/23/B/ST10/01731 Zapis i przyczyny zmian w zespołach otwornic bentosowych z głębokowodnych środowisk Zachodniej Tetydy w okresach globalnych zdarzeń oceanicznych późnego albu i środkowego cenomanu (środkowa kreda) dr hab. Krzysztof Wiesław Bąk 2017-2021 OPUS; edycja 12
NCN
692 470
2016/21/B/ST8/01181 Kompozyty odlewane in-situ wzmacniane nanocząstkami faz ceramicznych Lider projektu: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk,
kierownik: dr hab. Wojciech Maziarz.
Kierownikiem projektu ze strony UP jest dr inż. Paweł Kurtyka
2017-2021 OPUS; edycja 11
NCN
1 140 090
(dla UP 278 900)
2016/21/D/HS2/02493 Mimowolne procesy przyswajania określoności – badania porównawcze osób posługujących się od urodzenia językiem polskim, angielskim i norweskim. dr Albertyna Wanda Paciorek 2017-2019 SONATA; edycja 11
NCN
123 130
2016/21/N/ST1/01491 Asymptotyczne niezmienniki multiplikatywnej rodziny ideałów jednorodnych. dr Grzegorz Malara 2017-2019 PRELUDIUM; edycja 11
NCN
63 800
BN.6120-46/16 Die Geschichte der Psychoanalyse in Polen – im Kontext des deutsch-polnisch-jüdischen „Kulturdreiecks“ (1900 – 1939) und nasch dem zweiten Weltkrieg (1945/1989/2015) dr Ewa Kobylińska-Dehe / prof. dr hab. Paweł Dybel 2016-2019 program Fundacji Alexandra von Humboldta 241 450
2015/19/B/HS3/01797 Dobrodziejki i klienci. Specyfika patronatu kobiecego i relacji klientalnych w czasach saskich. prof. dr hab. Bożena Popiołek 2016-2020 OPUS; edycja 10
NCN
444 312
2015/19/B/HS3/02116 Supremacja polityczna Habsburgów a proces kształtowania się elit galicyjskich w XIX wieku dr hab. Łukasz Tomasz Sroka 2016-2020 OPUS; edycja 10
NCN
168 240
2015/18/E/HS6/00152 Poznawcze, motywacyjne i osobowościowe uwarunkowania skłonności do ryzyka u adoelscentów i młodych dorosłych. dr Tomasz Maciej Smoleń 2016-2019 SONATA BIS; edycja 5
NCN
422 400
2015/17/B/HS3/00506 Przygotowanie opatrzonej wstępem oraz komentarzem historycznym bilingwicznej (w dwóch wersjach: grecko-angielskiej oraz grecko-polskiej) edycji dzieł „Historia Kościoła” Jana Diakronomenesa oraz Teodora Lektora dr hab. Rafał Bartłomiej Kosiński 2016-2020 OPUS; edycja 9
NCN
359 040
2015/17/D/ST6/04051 Opracowanie nowych metod uczenia maszynowego na potrzeby rozpoznawania oraz oceny aktywności ruchowej człowieka dr hab. Tomasz Jan Hachaj 2016-2020 SONATA; edycja 9
NCN
315 200
2015/17/D/HS2/01215 Ojcowie polskiego designu. Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana. Architektura wnętrz i meblarstwo. dr Agata Wójcik 2016-2020 SONATA; edycja 9
NCN
127 154
DI2014 010044 Zrozumieć obiekty rozszerzonej gałęzi horyzontalnej poprzez astrosejsmologię Szymon Bachulski 2015-2016 Program „Diamentowy Grant”; konkurs 44
MNiSW
66 000
2014/15/D/HS2/03262 Mieczysław Treter (1883 – 1943) – estetyk i krytyk sztuki oraz organizator życia kulturalnego w międzywojennej Polsce dr Diana Wasilewska 2015-2018 SONATA; edycja 8
NCN
119 340
2014/15/B/HS6/01228 Organizacje i gospodarstwa agroturystyczne w Polsce. Ruch społeczny in statu nascendi? dr hab. Grzegorz Robert Foryś 2015-2017 OPUS; edycja 8
NCN
110 760
2014/15/B/ST1/02197 Konfiguracje podrozmaitości prof. dr hab. Tomasz Jacek Szemberg 2015-2018 OPUS; edycja 8
NCN
345 000
2014/15/N/ST1/02102 Geometryczne i analityczne własności brył Okounkova dr Piotr Pokora 2015-2017 PRELUDIUM; edycja 8
NCN
58 450
2014/15/B/HS2/01071 Polskie czasopiśmiennictwo popularnonaukowe do 1939 roku prof. dr hab. Grażyna Leokadia Wrona 2015-2020 OPUS; edycja 8
NCN
720 840
2014/15/D/ST10/04123 Wietrzenie biomechaniczne i efekty bioturbacyjne wywołane wzrostem i obumieraniem drzew oraz ich systemów korzeniowych w domenie geomorfologicznej stoku zalesionego – implikacje morfogenetyczne, pedogenetyczne i paleogeograficzne. dr Łukasz Pawlik 2015-2018 SONATA; edycja 8
NCN
387 200
11510035 Teaching of National Languages in V4 Countries dr hab. Marek Grzegorz Pieniążek 2015-2016 Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki – Small Grant 18 286
2014/13/N/HS3/04533 Administracja lokalna u schyłku I Rzeczpospolitej. Komisje Porządkowe Cywilno-Wojskowe województwa krakowskiego w dobie Sejmu Wielkiego. Przemysław Wojciech Jędrzejewski 2015-2017 PRELUDIUM; edycja 7,
NCN
44 265
2013/11/N/ST8/00834 Zastosowanie średniej podczerwieni w badaniach in situ wysokotemperaturowych tlenkowych ogniw paliwowych SOFC mgr inż. Marcin Ryszard Jasiński 2014-2018 PRELUDIUM; edycja 6,
NCN
99 000
UMO-2013/11/B/HS6/01196 Rekrutacja i skład społeczno-demograficzny regionalnych elit samorządowych w latach 1998-2014 dr Tatiana Majcherkiewicz 2014-2019 OPUS; edycja 6
NCN
47 021
2013/11/B/HS2/02589 Polska prasa dla dzieci i młodzieży do 1918 roku prof. dr hab. Krzysztof Miron Woźniakowski 2014-2018 OPUS; edycja 6
NCN
371 610
0085/NPRH3/H11/82/2014 Ochrona i rewitalizacja dziedzictwa językowego i kultury łemkowskiej: rekonstrukcja słownictwa i muzyki rdzennej dr hab. Helena Duć-Fajfer 2014-2019 konkurs 82
NPRH
532 914
2013/09/B/HS5/04116 Przepływ usług między Unią Europejską a Szwajcarią. Współpraca, czy integracja systemów prawnych? dr hab. Inga Magdalena Kawka 2014-2017 OPUS; edycja 5
NCN
96 200
2013/08/M/HS3/00395 Wkład polskiej emigracji politycznej w rozwój idei pokojowej integracji Europy (1940-1989) prof. dr hab. Józef Łaptos 2013-2017 HARMONIA; edycja 4 245 160
2012/07/B/HS3/03729 Żydzi we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej (1867-1914). Pomiędzy tradycją a modernizacją dr hab. Łukasz Tomasz Sroka 2013-2016 OPUS; edycja 4
NCN
95 290
2012/07/B/HS1/01986 Analiza logicznych i matematycznych założeń w traktatach Piero della Francesca dr hab. Ryszard Mirek 2013-2016 OPUS; edycja 4
NCN
122 200
2012/07/B/HS3/01090 Korespondencja Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej. Opracowanie edytorskie i analiza treści. prof. dr hab. Bożena Popiołek 2013-2016 OPUS; edycja 4
NCN
200 580
2012/07/B/HS1/00358 Wpływ fideizmu kalwińskiego na powstanie i rozwój racjonalnej teologii naturalnej u wybranych myślicieli angielskich XVII i XVIII wieku dr hab. Antoni Szwed 2013-2015 OPUS; edycja 4
NCN
77 610
2012/05/E/ST9/03915 Fotometryczne i spektroskopowe badanie zmienności optycznej klasycznych gwiazd typu T Tauri Michał Grzegorz Siwak 2013-2020 SONATA BIS; edycja 1
NCN
742 283
2012/05/D/HS6/03350 Społeczno-poznawcze i edukacyjne uwarunkowania oraz konsekwencje procesu stereotypizacji i stygmatyzacji dzieci euromigrantów („eurosierot”) dr hab. Sławomir Michał Trusz 2013-2018 SONATA; edycja 3
NCN
142 620
2012/05/B/ST8/02644 Wytwarzanie amorficznych stopów kompozytowych na osnowie żelaza i niklu z pierwiastkami niemieszalnymi w stanie ciekłym dr hab. Krzysztof Andrzej Ziewiec 2013-2017 OPUS; edycja 3
NCN
878 500
2012/05/N/HS3/01238 Mikroświat jednej z królewskich włości. Społeczno-gospodarczy obraz słomnickiego klucza dóbr pomiędzy XVI, a XVIII wiekiem. Klaudia Maria Skrężyna 2013-2016 PRELUDIUM; edycja 3
NCN
38 504
2012/05/B/ST5/00371 Elektroceramiki typu ferroelektryk – relaksor dla nowej generacji przetworników elektromechanicznych dr hab. Jan Suchanicz 2013-2017 OPUS; edycja 3
NCN
225 160
2012/05/B/HS4/04200 Przekształcenia wybranych struktur społeczno-demograficznych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego dr hab. Sławomir Ignacy Kurek 2013-2015 OPUS; edycja 3
NCN
226 200
2011/03/B/HS1/00910 Człowiek jako słowo i ciało. Ku nowej koncepcji podmiotowości dr hab. Katarzyna Gurczyńska-Sady 2012-2013 OPUS; edycja 2
NCN
33 800
2011/03/B/HS3/04779 Humanitarne i polityczne aspekty działalności UNRRA wobec Polaków i Polski (1943-1947) prof. dr hab. Józef Łaptos 2012-2015 OPUS; edycja 2
NCN
49 400
2011/03/D/ST9/01808 Obserwacje naziemne jasnych gwiazd badanych przez satelitę BRITE dr Grzegorz Stanisław Stachowski 2012-2016 SONATA; edycja 2
NCN
179 350
2011/03/B/HS2/03908 Rynek wtórny książki w Polsce: korzenie – uwarunkowania – praktyka – perspektywy (kształtowanie się księgarskiego rynku wtórnego po 1989 r., jego formy, funkcjonowanie i rola w procesie upowszechniania książki na tle przemian społeczno-ekonomicznych) dr hab. Grzegorz Michał Nieć 2012-2016 OPUS; edycja 2
NCN
89 440
2011/03/B/ST3/00448 Dynamika fluxionu w zakrzywionym złączu Josephsona dr hab. Tomasz Jacek Dobrowolski 2012-2015 OPUS; edycja 2
NCN
93 600
2011/03/D/ST9/01914 Astrosejsmologia pulsujących gorących podkarłów obserwowanych sondą Kepler dr hab. Andrzej Sławomir Baran 2012-2016 SONATA; edycja 2
NCN
546 840
2011/03/B/ST3/00446 Współzależność pomiędzy nadprzewodnictwem i porządkiem magnetycznym w nadprzewodnikach na bazie żelaza prof. dr hab. Krzysztof Piotr Ruebenbauer 2012-2015 OPUS; edycja 2
NCN
286 400
0044/FNiTP/H11/80/2012 Edycja rękopiśmiennej mapy topograficznej Galicji z lat (1775) 1779-1783 (tzw. Mapy Mieg’a) z archiwum Wojennego (Kriegsarchiv) w Wiedniu prof. dr hab. Zdzisław Stanisław Noga 2012-2017  konkurs 80
NPRH
1 031 910
0087/FNiTP/H11/80/2011 Pokolenia odchodzą – relacje źródłowe polskich Sybiraków z Wielkiej Brytanii dr hab. Hubert Stefan Chudzio 2012-2017  konkurs 80
NPRH
275 500
2011/01/B/HS2/04503 Od grafiki warsztatowej do mediów cyfrowych-doświadczenie pokoleniowe artystów przełomu XX i XXI wieku. Twórczość-refleksja-prezentacja. prof. dr hab. Jacek Piotr Zaborski 2011-2014 OPUS; edycja 1
NCN
87 340
2011/01/D/ST10/07622 Monografia zmian rozwojowych, chorobowych i pourazowych na kościach mamutów (Mammuthus primigenius) z Europy Środkowej sprzed około 32000-20000 lat dr Alina Ewa Krzemińska 2011-2014 SONATA; edycja 1
NCN
172 040
2011/01/B/ST1/04875 Stałe Seshardiego, bryły Okounkova i pozytywność prof. dr hab. Tomasz Jacek Szemberg 2011-2014 OPUS; edycja 1
NCN
161 100
2011/01/B/ST10/07405 Wiek i paleośrodowisko najmłodszych osadów serii wierchowej w Tatrach i ich relacja do oceanicznych beztlenowych zdarzeń w późnej kredzie dr hab. Krzysztof Wiesław Bąk 2011-2015 OPUS; edycja 1
NCN
249 200
2011/01/B/HS2/01840 Viatoris szuka domu. Pomiędzy Wschodem i Zachodem. Cykl obrazów, wystaw, wykładów i publikacji wraz z dokumentacją i filmem artystycznym. prof. dr hab. Piotr Mikołaj Jargusz 2011-2014 OPUS; edycja 1
NCN
71 500
2011/01/D/HS2/04115 „Wczesny start językowy: wyraz aspiracji edukacyjnych rodziców czy realizacja polityki różnojęzyczności?” dr hab. Joanna Aneta Rokita-Jaśkow 2011-2014 SONATA; edycja 1
NCN
86 290
2011/01/B/HS3/03121 Konteksty 1944-1945. Społeczeństwo wobec wojennych rozstrzygnięć. Postawy-zachowania-nastroje prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński 2011-2013 OPUS; edycja 1
NCN
34 775
NN104 380740 „Glottodydaktyczne podstawy formowania umiejętności i nawyków interpunkcyjnych u polskich studentów filologii rosyjskiej.” dr hab. Sylwester Jan Józefiak 2011-2014 Projekt badawczy promotorski
konkurs 40
MNiSW
39 689
NN108 092540 Urzędnicy i personel pomocniczy w wielkorządach krakowskich w okresie nowożytnym prof. dr hab. Franciszek Leśniak 2011-2014 Projekt badawczy własny
konkurs 40
MNiSW
25 940
NN507 222840 Spiekana stal austenityczna AlSi316L umacniana submikrocząstkami TiB2 dr hab. Iwona Czesława Sulima 2011-2014 Projekt badawczy własny
konkurs 40
MNiSW
321 750
NN508 618940 Charakterystyka mikrostruktury i właściwości złącz wybranych stopów aluminium odlewanych z przerobionymi plastycznie, spajanych metodą Friction Stir Welding z dużymi prędkościami liniowymi zgrzewania dr hab. Krzysztof Marek Mroczka 2011-2013 Projekt badawczy własny
konkurs 40
MNiSW
193 700
NN103 446940 „Wojna domowa… Samuela Twardowskiego – edycja krytyczna eposu z XVII wieku” prof. dr hab. Piotr Borek 2011-2013 Projekt badawczy własny
konkurs 40
MNiSW
49 500
1564/B/P01/2011/40 Udział szlaku beta-karboksylacji w procesach przyrostu biomasy łodyg u gatunków realizujących różne typy metabolizmu fotosyntetycznego dr hab. Andrzej Karol Kornaś 2011-2015 Projekt badawczy własny
konkurs 40
MNiSW
196 300
0579/B/P01/2011/40 Wpływ współsplania węgla i biomasy na skład mineralny i chemiczny popiołów dr hab. Wanda Małgorzata Wilczyńska-Michalik 2011-2013 Projekt badawczy własny
konkurs 40
MNiSW
98 450
NN108 079340 Mobilność chłopów w okresie nowożytnym w świetle ksiąg metrykalnych parafii podkrakowskich dr Mateusz Paweł Wyżga 2011-2015 Projekt badawczy własny
konkurs 40
MNiSW
29 120
2782/B/H03/2011/40 Polityka Czechosłowacji w Europie Środkowej 1933-1938 dr hab. Andrzej Wojciech Essen 2011-2016 Projekt badawczy własny
konkurs 40
MNiSW
35 685
NN108 095240 Żydzi w zachodnich prowincjach Cesarstwa Rzymskiego dr hab. Jerzy Janusz Ciecieląg 2011-2013 Projekt badawczy habilitacyjny
konkurs 40
MNiSW
59 800
3793/B/H03/2011/40 „Zależność między apsektem leksykalnym a gramatycznym w języku francuskim i polskim” dr hab. Małgorzata Elżbieta Nowakowska 2011-2013 Projekt badawczy własny
konkurs 40
MNiSW
17 290
1399/B/P01/2011/40 Bioróżnorodność koprofagicznych Scarabaeoidea (Coleoptera) Karpat Polskich dr Andrzej Górz 2011-2015 Projekt badawczy własny
konkurs 40
MNiSW
105 105
0443/B/P01/2010/39 Wpływ francuskiej myśli przyrodniczej na rozwój nauk o Ziemi w Polsce w pierwszym okresie zaborów (1795-1831) dr hab. Radosław Tarkowski 2010-2012 Projekt badawczy własny
konkurs 39
MNiSW
80 600
NN114 076739 Absolwenci studiów geograficznych na rynku pracy w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej dr hab. Danuta Halina Piróg 2010-2013 Projekt badawczy własny
konkurs 39
MNiSW
160 000
NN101 287639 Ciągłość i liczby rzeczywiste. Eudoxos-Dedekind-Conway dr hab. Piotr Błaszczyk 2010-2013 Projekt badawczy własny
konkurs 39
MNiSW
95 000
0768/B/H03/2010/39 Zmiany zachowań prokreacyjnych w Polsce w ujęciu regionalnym ze szczególnym uwzględnieniem roli dużych ośrodków miejskich w ich kształtowaniu dr hab. Sławomir Ignacy Kurek 2010-2012 Projekt badawczy własny
konkurs 39
MNiSW
100 000
NN108 263539 Archiwum rodzinne Sanguszków w okresie staropolskim prof. dr hab. Zdzisław Stanisław Noga 2010-2013 Projekt badawczy promotorski
konkurs 39
MNiSW
26 390
NN108 264539 Michałowscy herbu Jasieńczyk od drugiej połowy XVI do końca XVIII w. prof. dr hab. Zdzisław Stanisław Noga 2010-2013 Projekt badawczy promotorski
konkurs 39
MNiSW
28 730
0515/B/H03/2010/38 Dramatyczny rok 1943. Źródła, przyczyny i uwarunkowania polskiego finału drugiej wojny światowej w świetle postaw i zachowań społeczeństwa. prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński 2010-2012 Projekt badawczy własny
konkurs 38
MNiSW
26 000
NN101 018138 Parmenides. Fragmenty, przekład, komentarz. Wydanie krytyczne dr hab. Kazimierz Franciszek Mrówka 2010-2013 Projekt badawczy własny
konkurs 38
MNiSW
91 000
NN 103 061438 Kultura książki w zakonach męskich Wielkiego Księstwa Litewskiego XV-XVIII w dr Iwona Ewa Pietrzkiewicz 2010-2012 Projekt badawczy habilitacyjny
konkurs 38
MNiSW
80 850
2891/B/H03/2010/38 Ewolucja lokalnej demokracji bezpośredniej w Polsce po 1989 roku prof. dr hab. Andrzej Konrad Piasecki 2010-2012 Projekt badawczy promotorski
konkurs 38
MNiSW
39 880
0110/B/H03/2009/37 Frazeologia pochodzenia mitologicznego w języku polskim (na materiale leksykografii XX i XXI wieku) prof. dr hab. Stanisław Wojciech Koziara 2009-2011 Projekt badawczy promotorski
konkurs 37
MNiSW
36 000
1129/B/H03/2009/37 Atlas historyczny miast polskich, t. V: Małopolska.z.2:Sandomierz Bogusław Krasnowolski 2009-2012 Projekt badawczy własny
konkurs 37
MNiSW
120 900
3797/B/H03/2009/36 Pulsacje gwiazdowe w gwiazdach ciągu głównego typu M dr hab. Andrzej Sławomir Baran 2009-2012 Projekt badawczy własny
konkurs 36
MNiSW
111 600
NN306 039036 Wspomaganie prognozowania gwałtownych wezbrań w małych zlewniach karpackich dr hab. Tomasz Tadeusz Bryndal 2009-2014 Projekt badawczy własny
konkurs 36
MNiSW
105 130
1273/B/H03/2008/34 Modele opozycji parlamentarnej w Polsce w latach 1997-2008 dr hab. Krzysztof Łabędź 2009-2010 Projekt badawczy
konkurs 34
MNiSW
150 00
2836/B/H03/2008/35 Współczesne partie skrajnie prawicowe w Europie Zachodniej i Środkowej – analiza porównawcza prof. dr hab. Katarzyna Monika Sobolewska-Myślik 2009-2010 Projekt badawczy
konkurs 35
MNiSW
30 000
NN103 205335 Drugi rzut powieści polskiej 1840-1900. (Bibliografia i opis bibliograficzny) prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz 2008-2013 Projekt badawczy własny
konkurs 35
MNiSW
294 100
NN305201235 Porosty Bieszczadzkiego Parku Narodowego – stan obecny i przekształcenia bioty w ostatnim półwieczu dr hab. Robert Kościelniak 2008-2013 Projekt badawczy własny
konkurs 35
MNiSW
120 000
NN507451434 Otrzymywanie cienkich warstw Ti3SiC2 na podłożach ceramicznych oraz metalicznych metodami IBAD, PLD oraz hybrydową metodą PLD-IBAD dr hab. inż. Agnieszka Monika Twardowska 2008-2013 Projekt badawczy własny
konkurs 34
MNiSW
299 000