Przejdź do treści

Projekty Ministerstwa Edukacji i Nauki

Projekty finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, realizowane na Uniwersytecie Pedagogicznym:

  • Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – moduł „Uniwersalia 2.2”, projekt pn. „Naukowy przekład i krytyczne opracowanie wybranych tomów „Dzienników” z drugiego okresu twórczości Sørena Kierkegaarda

⇒ wartość dofinansowania: 295 022 zł, całkowita wartość projektu: 295 022 zł

„Dzienniki” (Journalerne) to kilka tysięcy notatek, które Kierkegaard napisał w całym okresie swojej twórczości. Są niezbędnym źródłem do poznania całości poglądów duńskiego filozofa i teologa. Stanowią centralne ogniwo łączące „Dzieła pseudonimowe” z „Mowami budującymi”. Zawierają olbrzymią liczbę spostrzeżeń, uwag, opinii, sądów i odniesień filozoficznych, teologicznych, psychologicznych, historycznych, politycznych i literackich. Tomy SKS 20, 22, 25, 26, 27 zostaną przełożone z języka duńskiego na język polski. Będą one pełną bazą dla wszystkich tych, którzy sięgają do twórczości duńskiego myśliciela z różnych powodów.

  • Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – moduł „Dziedzictwo Narodowe”, projekt pn. „Diaspora polskich Sybiraków w świecie – zapis relacji źródłowych/Notacje i archiwa domowe Sybiraków w kraju – zespół archiwalny”

⇒ wartość dofinansowania: 848 398,00 zł, całkowita wartość projektu: 848 398,00 zł

Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w priorytecie „Dziedzictwo Narodowe” przyznało Uniwersytetowi Pedagogicznemu w Krakowie grant w wysokości 848 398, 00 zł. Projekt pt. „Diaspora polskich Sybiraków w świecie – zapis notacji źródłowych/Notacje i archiwa domowe w kraju – zespół archiwalny” realizowany będzie w latach 2022-2027. Kierownikiem projektu jest dr hab. prof. UP Hubert Chudzio z Instytutu Historii i Archiwistyki UP, dyrektor Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP. Efektem zaplanowanych działań będzie m.in. 5-tomowa seria wydawnicza relacji źródłowych polskich Sybiraków z Australii, Kanady, RPA, Izraela i Wielkiej Brytanii.


  • Projekty realizowane w ramach programu MEiN „Społeczna odpowiedzialność nauki”:

„Dziedzictwo kulturowe XIX i XX. Digitalizacja i rozpowszechnienie w bibliotece cyfrowej III”

Głównym celem projektu jest udostępnienie i rozpowszechnienie zabytków piśmiennictwa narodowego oraz dziedzictwa kulturowego i naukowego w postaci cyfrowej. Zdigitalizowanie oraz opracowanie cennych dokumentów historycznych ułatwi dostęp społeczności akademickiej
do obiektów będących zabytkami dziedzictwa naukowego, kulturowego, najcenniejszych prac
z zakresu historii wychowania, dydaktyki i pedagogiki oraz umożliwi zabezpieczenie i ochronę szczególnie cennych i starych dzieł przed fizycznym zniszczeniem. Publikacje wzbogacą cyfrową kolekcję „Muzeum Podręcznika Biblioteki Głównej UP”, która gromadzi najstarsze podręczniki polskie i zagraniczne

⇒ wartość dofinansowania: 29 107,10 zł,  całkowita wartość projektu: 33 107,10 zł

 

» „Praca zdalna z młodzieżą w dobie kryzysu emocjonalnego” – Głównym zamierzeniem projektu jest organizacja przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej i możliwość jej dynamicznego wykorzystania w praktyce. Zadanie, przyjęte w ramach tego zamierzenia, to organizacja cyklu warsztatów dla nauczycieli, edukatorów, psychologów, pedagogów, terapeutów, trenerów, liderów społecznych działających non profit i innych osób, działających w ramach interwencji, wsparcia, pomocy, które pracują z młodzieżą, szczególnie w grupie dotkniętej kryzysem emocjonalnym. Wiedza, umiejętności i doświadczenia zdobyte w trakcie warsztatów pozwolą na skuteczniejsze działanie zarówno w trakcie pandemii, jak i w zwalczaniu jej skutków w przyszłości, zwłaszcza w obszarze zdrowia psychicznego i kompetencji kluczowych (głównie społecznych).

⇒ wartość dofinansowania: 34 385,00 zł,  całkowita wartość projektu: 50 425,00 zł

» Edukacja w dobie Covid-19. Popularyzacja osiągnięć naukowych w zakresie kryzysowej nauki zdalnej – Ogólnym celem projektu jest upowszechnienie wyników badań naukowych przeprowadzonych w Polsce jak i za granicą w obszarze kryzysowej nauki zdalnej w warunkach pandemii Covid-19. Szczegółowymi celami projektu są: wspieranie poziomu przygotowania nauczycieli do kryzysowej nauki zdalnej; doskonalenie metod nauczania na odległość oraz rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli szkolnych i akademickich; promocja dobrych praktyk pokonania problemów spowodowanych pandemią Covid-19 w sferze edukacji.

⇒ wartość dofinansowania: 80 000,00 zł,  całkowita wartość projektu: 93 200,00 zł

» Dziedzictwo kulturowe XIX i XX wieku. Digitalizacja i rozpowszechnienie w bibliotece cyfrowej II – Głównym celem projektu jest udostępnienie i rozpowszechnienie zabytków piśmiennictwa narodowego oraz dziedzictwa kulturowego i naukowego w postaci cyfrowej. Zdigitalizowanie oraz opracowanie cennych dokumentów historycznych ułatwi dostęp społeczności akademickiej do obiektów będących zabytkami dziedzictwa naukowego, kulturowego, najcenniejszych prac z zakresu historii wychowania, dydaktyki i pedagogiki oraz umożliwi zabezpieczenie i ochronę szczególnie cennych i starych dzieł przed fizycznym zniszczeniem.

⇒ wartość dofinansowania: 88 534,00 zł,  całkowita wartość projektu: 99 034,00 zł


  • Projekty realizowane w ramach programu MEiN „Doskonała nauka”:

»”Wojna na Ukrainie i jej społeczne, psychologiczne oraz polityczne konsekwencje”-Projekt ma celu organizację konferencji naukowej, której uczestnikami będą goście z Polski i Ukrainy. Zostaną na nią zaproszeni uczestnicy z różnych ośrodków naukowych, którzy zajmują się badaniami stosunków międzynarodowych, historii, społeczeństwa, mediów, psychologii, ekonomii, politologii, bezpieczeństwa. Dzięki zgromadzeniu na konferencji wielu specjalistów z kraju i z Ukrainy, która jest obecnie poddana zbrojnej napaści przez Federację Rosyjską można będzie w trakcie obrad dokonać przeglądu różnych stanowisk teoretycznych, które są pomocne w opisie i analizie działań wojennych oraz ich wielowymiarowych konsekwencji. Zaproszenie do grona uczestników konferencji wielu naukowców, którzy uczestniczyli w toczącej się na Ukrainie wojnie, mających realne doświadczenia z tego czasu pozwoli też na dokładne wniknięcie w problematykę wojennego konfliktu z perspektywy uczestnika i wewnętrznego obserwatora. Dzięki zebraniu świadków wojennych wydarzeń, będących doświadczonymi badaczami będziemy mogli trafniej i pełniej uchwycić problemy, z jakimi mierzy się społeczeństwo w trakcie wojny. Planowa konferencja jest projektem badawczym o charakterze eksploracyjnym, dzięki któremu będzie można nakreślić ważne pytania badawcze i hipotezy. Zaznaczenie głównych obszarów badawczych w interdyscyplinarnym ujęciu i wskazanie właściwej do ich badania metodologii pozwoli w dalszej perspektywie czasowej na realizację kilku projektów badawczych, które będą dokładniej i szerzej eksplorowały problematykę wojny i różnych jej niezamierzonych i zamierzonych skutków. Organizowana konferencja pozwoli dodatkowo na szybkie uzyskanie wiedzy na temat różnych aspektów działań wojennych prowadzonych przez Federację Rosyjską na Ukrainie. Zgormadzona wiedza w trakcie konferencji zostanie szybko włączona do obiegu światowej nauki za pomocą tekstów w języku angielskim publikowanych w czasopismach elektronicznych afiliowanych przy Uniwersytecie Pedagogicznym. Rezultaty konferencji będą stanowiły wkład polskiej nauki wbudowaniu wiedzy na temat wojny i jej skutków w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Umożliwienie bezpłatnego uczestnictwa w konferencji gościom z Ukrainy będzie też wyrazem solidarności i pomocy dla Ukraińskich naukowców.

⇒ wartość dofinansowania: 65 120,00 całkowita wartość projektu: 72 920,00

»Konferencja naukowa pod hasłem: 2.0.2.2. Geografia późnej nowoczesności, jako 63. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego uświetni jubileusz 100 rocznicy utworzenia Krakowskiego Oddziału PTG. Wydarzenie zgromadzi około 100 geografów, specjalistów z różnych dziedzin. Celem konferencji jest przede wszystkim wymiana doświadczeń i wyników badań geograficznych, prowadząca do przełamania barier pomiędzy dyscyplinami czy dziedzinami naukowymi. Możliwość szerszej dyskusji w gronie ekspertów pozwoli na aktualizację dotychczasowego stanu badań w zakresie geografii, a także na udostępnienie wyników badań osobom niebędącym specjalistami. Wybrane referaty i postery zostaną udostępnione on-line za pomocą strony internetowej Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Dodatkowo wybrane zagadnienia zaprezentowane zostaną w rozszerzonej formie podczas cyklicznych odczytów geograficznych organizowanych dla uczniów, studentów i nauczycieli. Wyniki badań przedstawione na Konferencjizostaną opublikowane w postaci artykułów w czasopismach naukowych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym.

 ⇒ wartość dofinansowania:40 480,00  całkowita wartość projektu:55480,00

» „MEGA 2022 – Konferencje MEGA (Efektywne Metody w Geometrii Algebraicznej) są organizowane cyklicznie od 1990 roku w różnych krajach Europy. W czasie konferencji w Madrycie, w 2019 roku, Komitet Sterujący podjął decyzję o powierzeniu organizacji konferencji w 2022 roku Uniwersytetowi Pedagogicznemu im. KEN w Krakowie. Decyzja ta podyktowana była uznaniem zasług całej polskiej społeczności matematycznej dla rozwoju geometrii algebraicznej, w tym istotnego wkładu w wyniki o charakterze efektywnym uzyskiwane w polskich ośrodkach. W Krakowie współdziałają trzy aktywne grupy naukowe w tej tematyce: na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Pedagogicznym, i w krakowskim oddziale Polskiej Akademii Nauk. Wybór UP jako lokalizacji wydarzeń naukowych podyktowany jest dostępną i sprawdzoną infrastrukturą oraz doświadczeniem w organizacji wydarzeń tego formatu (konferencja satelitarna Europejskiego Kongresu Matematycznego w 2012 roku, kongres ISAAC 2013, konferencja EUROMATH 2018).

⇒ wartość dofinansowania: 102 000,00 zł,  całkowita wartość projektu: 238 250,00 zł

» „Ewolucja środowiska dworskiego od średniowiecza do schyłku XVIII wieku” – Celem projektu jest ukazanie ewolucji struktury organizacyjnej dworów monarszych, możnowładczych i magnackich stanowi fundamentalny krok w badaniach nad działalnością magnaterii i szlachty w Rzeczypospolitej od średniowiecza do końca XVIII w. Planowana konferencja jest pierwszą z cyklu międzynarodowych spotkań poświęconych tematyce dworskiej. Temat ten zyskał ostatnio w Europie i na świecie spore grono badaczy, oprócz dyskusji nad nowymi metodami analizy źródeł celem konferencji będzie też dokonanie pewnego rodzaju podsumowania, kreującego kolejne postulaty badawcze i tematy do dyskusji. To także próba dyskusji i porównania polskich wyników badań z wynikami tych ośrodków, które mają dużo większe doświadczenie badawcze, a jednocześnie zaprezentowanie i podkreślenie polskiej specyfiki metodologii, jak i samego problemu formowania dworu, który funkcjonował w odmiennych warunkach kulturowych i politycznych.

⇒ wartość dofinansowania: 28 800,00 zł,  całkowita wartość projektu: 32 300,00 zł


  • Projekty realizowane w ramach programu MEiN „Nauka dla społeczeństwa”:

» Metafizyczność i polskość w sztuce pierwszego dwudziestolecia XXI wieku” – Podstawowym celem projektu jest wskazanie i wyeksponowanie artystów polskich działających w pierwszym dwudziestoleciu XXI wieku, w których dziełach elementy estetycznie wartościowe, służąc odsłanianiu wartości metafizycznych, odkrywają oraz kultywują idee sacrum i polskości. Afirmatywny stosunek do polskości jako wartości, dostrzegany jest i analizowany w dziełach i wypowiedziach twórców jako tożsamościowa idea wymagająca przemyślenia na nowo w XXI wieku. Nauki o sztuce wykorzystują dziedziny sztuki i filozofii w obrębie obszaru humanistyka, w sposób interdyscyplinarny. Celem szczegółowym jest wskazanie i nazwanie, z użyciem narzędzi fenomenologicznych wypracowanych przez Romana Ingardena i Władysława Stróżewskiego, właściwych dla tego okresu jakości estetycznie wartościowych, które w dziełach sztuki służą odsłanianiu źródłowej wspólnoty idei sacrum i idei polskości. Użycie niedocenianych współcześnie narzędzi fenomenologicznych stworzonych i wykorzystywanych przez polskich filozofów pozwoli ukazać zarazem wspólne cechy dzieł identyfikowanych ze „zwrotem postsekularnym” i „zwrotem konserwatywnym”. Zamiarem końcowym jest zaproponowanie narzędzi analitycznych, języka i nazewnictwa odchodzących od nomenklatury „krytycznej” na rzecz właściwej dla „humanistyki afirmatywnej”, odpowiedniej dla idei sacrum i polskości.

⇒ wartość dofinansowania: 201 250,00 zł,  całkowita wartość projektu: 201 250,00 zł

» „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi wspierających promocję polskiej kultury za granicą”– Głównym celem projektu jest promowanie badań humanistycznych poprzez opracowanie i upowszechnienie narzędzi wspierających spójną promocję polskiej kultury na arenie międzynarodowej w oparciu o dotychczasową diagnozę jej deficytów, badania terenowe i koncepcję Marka Polska na drodze współpracy naukowców z otoczeniem społeczno-gospodarczym (Instytutami Polskimi, branżowymi, stowarzyszeniami, przedstawicielami diaspory polskiej, administracją i twórcami)

⇒ wartość dofinansowania: 796 145,00 całkowita wartość projektu: 796 145,00 PLN

» „Narodowe Digitalia – interaktywne wspomaganie edukacji zdalnej i kultury regionalnej” – Program polega na wykonaniu serii interdyscyplinarnych badań w przestrzeni fizycznej za pomocą multimedialnych narzędzi najnowszej generacji. Podczas przygotowań do badań zostanie przeprowadzony specjalistyczny, laserowy skan 3D terenu 5 lokalizacji o wysokim znaczeniu kulturowym/naukowym dla Polski wraz z badaniem materiałów merytorycznych na ich temat. W trakcie trwania całego projektu będą się odbywać wydarzenia artystyczne (warsztaty), popularnonaukowe (hybrydowe konferencje) i sieciujące (hackatony) mające na celu aktywizację lokalnej społeczności poprzez nowoczesne formy przekazywania wiedzy. Oprócz fizycznych spotkań czy warsztatów, część badań będzie się odbywać w wersji wirtualnej – warsztaty i przekazywanie wiedzy będzie następować przez platformę interaktywną Mozilla Hubs, którą z powodzeniem nasza jednostka naukowa powołała. Dzięki temu planujemy dotrzeć z naszymi badaniami i aktywnościami do 25 000 użytkowników podczas trwania naszego projektu. Owocami projektu będą interaktywne meta-podręczniki do 5 dziedzin nauki oraz pozyskani partnerzy do dalszego rozwoju programu.

⇒ wartość dofinansowania: 384 200,00 całkowita wartość projektu: 384 200,00 PLN


  •  Dotacja celowa przyznana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na finansowanie inwestycji związanych z działalnością naukową na zakup aparatury naukowo-badawczej pt. „Innowacyjna platforma badawczo-naukowa dla nowej klasy nanokompozytów”

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej platformy technologicznej do syntezy, wytwarzania i charakterystyki fizykochemicznej funkcjonalnych nanomateriałów o strukturze kompozytowej. Obejmuje ona dwa kompleksowe panele badawcze: platformę do przygotowania i wytwarzania funkcjonalnych nanomateriałów o strukturze kompozytowej oraz platformę do pomiaru właściwości fizykochemicznych, optycznych i spektroskopowych wraz z charakterystyką mikrostruktury.

Kierownik projektu: dr hab. inż. Iwona Sulima, prof. UP

inwestycja realizowana w latach 2021 – 2023

⇒ wartość dofinansowania: 3 000 000 zł , całkowita wartość projektu: 3 000 000 zł