Dział Nauki – Biuro Badań i Projektów

Stypendia

Stypendium naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych naukowców

Najważniejsze informacje:

 • o stypendium mogą starać się pracownicy UP, którzy w dniu składania wniosku nie ukończyli 35. roku życia, wyróżniający się poziomem prowadzonych badań naukowych, posiadający znaczący dorobek naukowy, biorący udział w realizacji projektów międzynarodowych czy też biorący udział w stażach i stypendiach zagranicznych,
 • wniosek o przyznanie stypendium składa się w formie dokumentu elektronicznego poprzez OSF w terminie do dnia 31 marca każdego roku,
 • do wniosku dołącza się opinię Rady Wydziału o kandydacie,
 • stypendium może być przyznane na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.

 

Stypendium doktorskie Narodowego Centrum Nauki – Etiuda

Najważniejsze informacje:

 • adresatami konkursu są osoby rozpoczynające karierę naukową, które przygotowują rozprawę doktorską i mają wszczęty przewód doktorski (lub zobowiążą się do jego wszczęcia do 30 czerwca  danego roku),
 • stypendium doktorskie w wysokości 3 000 zł miesięcznie przyznawane jest na czas przygotowywania rozprawy doktorskiej w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy.
 • do konkursu można zgłaszać wnioski o finansowanie stypendiów doktorskich, jeżeli badania prowadzone w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej obejmują badania podstawowe,
 • do konkursu kwalifikowane są wnioski, w których uwzględnione zostanie odbycie przez wnioskodawcę stażu trwającego od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez niego zagranicznym ośrodku naukowym,
 • osoba,  której przyznane zostanie  stypendium doktorskie,  zobowiązuje się do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium.

 

Stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Najważniejsze informacje:

 • adresatami konkursu są wybitni młodzi uczeni na początku kariery naukowej którzy posiadają udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe);
 • są doktorantami w Polsce lub wykonują prace B+R w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
 • nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku.
 • stypendium START może być przyznane tylko jeden raz.
 • wybrani laureaci mają także możliwość otrzymania dodatkowego finansowania na wyjazd studyjny do jednego lub dwóch ośrodków badawczych za granicą.