Upowszechnianie i promocja nauki


Działalność upowszechniająca naukę

Działalność upowszechniająca naukę – to realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację nauki, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Podstawa prawna:

Finansowanie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego działalności upowszechniającej naukę obejmuje:

 • promowanie przedsięwzięć innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych,
 • upowszechnianie, promowanie i popularyzowanie osiągnięć naukowych lub naukowo-technicznych,
 • tworzenie, przetwarzanie, udostępnianie i upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych,
 • sporządzania ekspertyz, opinii i ocen naukowych,
 • podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla rozwoju nauki.

Zadania w zakresie upowszechniania nauki realizowane przez Wydziały Uczelni finansowane są ze środków dotacji na działalność statutową i obejmują:

 • organizację konferencji naukowych,
 • udział pracowników naukowych w konferencjach naukowych,
 • druk publikacji naukowych,
 • inne formy upowszechniania.

Środki finansowe na realizację zadań w zakresie działalności upowszechniającej naukę przyznawane są – na podstawie wniosku –  bibliotekom naukowym niewchodzącym w skład jednostek naukowych, na działania takie jak:

 • utrzymanie i poszerzanie zasobów bibliotecznych,
 • działalność wydawniczą,
 • opracowywanie zasobów naukowych bibliotek oraz informacji bibliotecznej.

Informacje o realizowanych projektach umieszczone są w zakładce REALIZOWANE PROJEKTY


Działalność promująca naukę

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oprócz działalności naukowo – badawczej i dydaktycznej podejmuje wiele działań promujących naukę oraz osiągnięcia pracowników naukowych.

Uczelnia prowadzi zajęcia dla seniorów w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz dla juniorów w Uniwersytecie Dzieci i Rodziców. UP bierze także udział w wydarzeniach promujących naukę np. w Festiwalu Nauki i Sztuki lub w Małopolskiej Nocy Naukowców.

Festiwal Nauki i Sztuki to cykliczna impreza popularyzująca naukę, promująca osiągnięcia naukowo – dydaktyczne. Współorganizatorami tego wydarzenia są krakowskie szkoły wyższe, instytucje naukowe i jednostki konsularne.  Od 2000r. w ramach Festiwalu Nauki odbywają się wykłady, prezentacje, prelekcje, pokazy, spotkania i wystawy. Główne wydarzenia festiwalowe mają miejsce na Rynku Głównym w Krakowie. Jednak na uczestników Festiwalu zawsze czekają dodatkowe  atrakcje w siedzibach instytucji oraz uczelni zaangażowanych w działania festiwalowe. Ze strony UP za koordynacje działań związanych z organizacją festiwalu odpowiedzialne jest Biuro Promocji.

Tegoroczny Festiwal Nauki i Sztuki odbył się w dniach 17-19 maja 2018 r. pod hasłem „Moc rozumu”.

Małopolska Noc Naukowców to coroczne wydarzenie kierowane do przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Naukowcy, w atmosferze zabawy, pokazują, że nauka nie jest trudna i może być bardzo ciekawa. W ramach Małopolskiej Nocy Naukowców odbywają się pokazy, prezentacje, eksperymenty,  zajęcia laboratoryjne, warsztaty, wykłady,  spotkania z naukowcami, a także wystawy, konkursy, gry i zabawy.

12 edycja Małopolskiej Nocy Naukowców odbyła się 28 września 2018 r. w siedzibach małopolskich uczelni oraz instytucji współpracujących.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie ma również swój znaczący udział w tych wydarzeniach. Zapraszamy!

Już niebawem informacje o kolejnych edycjach programów!